Kötelező adatok megjelenítése, a honlap folyamatos működtetése

Amennyiben a cég a közvetlen közleményeit honlapján teszi közzé, a honlapján köteles jól láthatóan megjelölni a cég cégjegyzékbe bejegyzett, fennálló nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát annak érdekében, hogy minden kétséget kizáróan megállapítható legyen, hogy a honlap a cég honlapja.

A honlap folyamatos működtetéséhez a cég köteles folyamatos, havi szinten legalább 98%-os szintű elérhetőségét biztosítani az interneten keresztül. A rendelkezésre állásnak nem része a honlapon - annak megkezdését legalább 3 nappal megelőzően - meghirdetett karbantartási célú üzemszünet, amely nem lehet hosszabb negyvennyolc óránál. A cég kötelezettsége a honlap folyamatos fenntartása, a közlemények honlapon feltüntetett időpontban történő közzétételének, továbbá a közzétett közlemény sértetlenségének, valamint megismerhetőségének biztosítása.

A közlemények megjelenítésének szabályai

A cég köteles a közleményeit a honlapon úgy elhelyezni, hogy azok a honlap főoldalán jól látható „közlemény” menüpont (link) alatt legfeljebb öt továbblépéssel elérhetőek legyenek. A közleményt akadálymentes módon megjeleníthetővé kell tenni. A közlemény letölthető dokumentumként is megjeleníthető. Letölthető dokumentumként csak legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott közlemény helyezhető el a honlapon. A közlemény tárgyát egyértelműen meg kell jelölni. A közleményt közérthető formában, magyar nyelven kell közzétenni. A közlemény közzétételekor meg kell jelölni a honlapon való megjelenítés napját. A közlemény közzététele napjának a honlapon való megjelenítés napja minősül. A cég köteles a közleménnyel összefüggésben feltüntetni azt az időpontot, amikor az elektronikus elérhetőséggel rendelkező, azt megadó hitelezőit elektronikus úton tájékoztatta a közzétételről, a közlemény egyidejű megküldésével. Amennyiben a gazdasági társaságokról szóló törvény többszöri közzétételről rendelkezik, a cég e kötelezettségének oly módon tesz eleget, hogy a közlemény folyamatos megjelenítése mellett a a hitelezők elektronikus úton való tájékoztatását a törvényben meghatározott időközzel ismétli meg.

Közlemény módosítása, kijavítása, kiegészítése

A közlemény tartalmát a közzétételt követően módosítani nem lehet. A kijavító, kiegészítő közleményt külön kell közzétenni, feltüntetve azt a tényt, hogy az kijavító, kiegészítő közlemény, illetőleg, hogy az eredeti közlemény mely hibáját, hiányosságát orvosolja. A közzétett közlemények, valamint az egyéb adatok a cég honlapjáról nem távolíthatóak el, azonban a közzétételtől számított 2 év elteltével a honlap elkülönült, archiválásra szolgáló részébe helyezhetők át.

Közlemény közzétételének eljárási szabályai

A közlemény (kijavító, kiegészítő közlemény) cégeljárásban történő felhasználásakor a cég köteles közölni a honlap közzététel céljára szolgáló helyének teljes, a közleményre közvetlenül utaló internetes címét. A cég a cégbíróságnak köteles a közlemény (kijavító, kiegészítő közlemény) közzétett szövegét csatolni. A cég a csatolással egyidejűleg köteles megjelölni a közzététel - ideértve a kijavító, kiegészítő közzététel - időpontját (időpontjait), továbbá azt a tényt, ha a közlemény kijavítására, kiegészítésére került sor. Amennyiben a cég honlapja a Ctv. 21/A. § (4) bekezdése szerint megszüntetésre kerül, továbbá ha a cég a közleményeit a jövőben nem kívánja a honlapon közzétenni, a változásbejegyzési eljárás keretében valamennyi közzétett közleményt az 5. § alkalmazásával be kell nyújtani a cégbírósághoz. Amennyiben a cég a Ctv. 21/B. § alapján gazdasági tevékenysége folytatásához szükséges hatósági engedélyét honlapján teszi közzé, az e rendeletben foglaltakat értelemszerűen kell alkalmaznia azzal, hogy a hatósági engedély egészét köteles közzétenni elektronikus okirati vagy elektronikus okirattá alakított formában.

A honlapon közzéteendő közlemények (2006. évi V. tv. (Ctv.))

Amennyiben a gazdasági társaságokról szóló törvény a céget közvetlenül kötelezi arra, hogy a Cégközlönyben közleményt tegyen közzé, a cég választása szerint e kötelezettségének a cég honlapján való - e törvény szerinti - közzététellel is eleget tehet. Ebben az esetben a honlapon való közzététel a Cégközlönyben való közzétételnek minősül, és a közzététel megtörténtének igazolásaként a cég a Cégközlöny lappéldányának csatolása helyett jogosult a honlap közzététel céljára szolgáló helyének pontos megjelölését megadni.

Kiemelném, hogy a közlemények honlapon történő közzétételére csak abban az esetben van mód, ha a a gazdasági társaságokról szóló törvény a céget közvetlenül kötelezi arra, hogy a Cégközlönyben közleményt tegyen közzé. Ezek az esetek az alábbiak:

Minden gazdasági társaságnál:
elismert vállalatcsoportok létrehozása, gazdasági társaság átalakulása, gazdasági társaság egyesülése, gazdasági társaság szétválása.

Kft-nél:
üzletrész nyilvános árverésre bocsátása, törzstőke leszállítása.

Részvénytársaságnál:
részvénytársaság vételi vagy eladási jog gyakorlása, részvénytársaság részkönyv vezetésére adott megbízás, könnyvvizsgáló jelentése részvénytársaság alapításakor, részvénytársaság alaptőkéjének felemelése, részvények érvénytelenítése, alaptőke leszállítása, részvény jegyzési elsőbbségi jog kizárása.

Betéti társaság és Közkereseti társaság esetén:
egyszerűsített végelszámolás.

Amennyiben a cég választása szerint a Cégközlönyben történő közzététel helyett a honlapján teszi közzé közleményeit, e tényt és a cég elektronikus elérhetőségét (honlap) a cégjegyzéknek tartalmaznia kell.
Így tehát a honlapon történő közzététel csak abban az esetben lehetséges, ha a cég a honlapját, illetve a közzététel ezen módját változásbejegyzési eljárás keretében bejelenti a cégbíróságnak.

A honlapon való közzététellel egyidejűleg a közleményt a cég köteles az ismert hitelezői számára elektronikus úton is megküldeni, amennyiben a hitelező elektronikus elérhetőségét a céggel közölte.

A cég köteles a honlapját folyamatosan működtetni, és a közleményt a honlapján olyan módon szerepeltetni, amely igazolja a közzététel megtörténtének időpontját. Amennyiben a cég a honlap folyamatos működtetési kötelezettségének nem tesz eleget, a cégbíróság a céggel szemben törvényességi felügyeleti eljárást folytathat le, és az eljárás során intézkedésként törölheti a cégjegyzékből a honlap elérhetőségét, illetve azt a tényt, hogy a cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé.

Amennyiben a cég a honlapját már nem kívánja fenntartani, köteles ezt a tényt a cégbíróságnak bejelenteni, kérve a honlapra és a honlapon való közzétételre vonatkozó adatok törlését. A bejelentéshez - elektronikus formában, külön jogszabályban meghatározott módon - köteles csatolni a korábban a honlapján közzétett közleményeit a cégiratok között való elhelyezés céljából.

 

A cég honlapján való közzététel
(50/2007. (XI. 14.) IRM rendelet)