1. A VÉGELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSA (ÜGYVÉDI ELŐKÉSZÍTÉS)

A) A legfőbb szerv határozata:
- A cég jogutód nélküli megszűnéséről, illetve
- Végelszámolás kezdő napjának meghatározása [114.(1)]
- Végelszámoló megválasztása + díjazás megállapítása
- Társaság részvételével működő jogalanyok sorsa

B) A létesítő okirat módosítása / V.a – toldatok feltüntetése a névben, Vezető tisztségviselők törlése, Végelszámoló bejegyzése/

Változásbejegyzési kérelem benyújtása a cégbíróságnak (Mellékletek: létesítő okirat, jogi képviselő meghatalmazása, végelszámoló aláírási címpéldánya - ha még nincs benyújtva, elfogadó nyilatkozata, gt. 23. §-ra vonatkozó nyilatkozata)

C) A végelszámolás közzététele (kezdeményezése)
- a határozat meghozatalától számított 15 napon belül a változásbejegyzési kérelem megküldésével – a cégbíróság teszi közzé [55.(1), 102.(1)] [határozathozatal + 15nb]

D) A végelszámoló feladatai a végelszámolás megindításakor (ügyvédi előkészítés)
A hatóságok értesítése > a közzétételt követő 15 napon belül a végelszámoló értesíti [102.(3)]
a)                 az ingatlanügyi hatóságot
b)                 más vagyontárgyat közhitelesen nyilvántartó szervet
c)                 vám-,  adóhatóságot, ny.pénztárat,  engedélyező   hatóságot
d)                 a területileg illetékes állami munkaerőpiaci szervet
e)                 az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget (Környv. tv. 83.§, 105.§)
f)                  a cég bankszámláit vezető valamennyi pénzintézetet
g)                 a cég vagyoni részvételével működő jogalanyokat
h)                 folyamatban lévő ügyben eljáró hatóságot, bíróságot

Kapcsolódó jogosítvány, illetőleg feladat:
- a hitelezői követelés/ek bejelentése 40 napon belül [106.(1)-(2)] [hitelező – 40 nb]
- követelés jegyzék elkészítése + 15 nap [végelszámoló +15nb]
- a jegyzék benyújtása a cégbírósághoz, valamint a vitatott igények hitelezőinek értesítése [+ 15 nb]

2. A VÉGELSZÁMOLÁS LEFOLYTATÁSA (KÖNYVELŐI ELŐKÉSZÍTÉS)

A) Záró beszámoló és adóbevallások
A kezdő naptól számított 45 napon belül: [98.(3)]
- Tevékenységet (gazdálkodást) lezáró beszámoló készítése és letétbe helyezése, valamint a kapcsolódó adóbevallások készítése és benyújtása
- Végelszámoló tájékoztatása a folyamatban lévő ügyekről
- Iratjegyzék készítése, iratok átadása
- Munkavállalók tájékoztatása a végelszámolásról

B) Végelszámolási nyitó mérleg
- a kezdőnapot követő 45 napon belül [98(3) és 107(1)]
Opciók:
- Korrigált nyitómérleg készítése (ha van bejelentett hitelezői igény) - a hitelezői bejelentési határidő + 75 napon belül [107(1)]
- A cég vagyoni helyzetének felmérése, követelések  behajtása… [103(1)]
- Felszámolás iránti kérelem benyújtása (ha a cég vagyona a hitelezői igényeket nem  fedezi és a tagok 30 nb nem fizetik meg a hiányzó összeget) [108(1)]

C) A végelszámolás befejezéséhez elkészíti [111(1)] és a legfőbb szerv elé terjeszti (ha van – az fb és a könyvvizsgáló jelentésével együtt):
a)                 az adóbevallásokat
b)                 a számviteli tv szerinti záró mérleget (beszámolót)
c)                 a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is    indítványt tesz
d)                 a zárójelentést (a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést)
e)                 a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok sorsára vonatkozó javaslatot

D) A cég biztosítottjainak adatait átadja  a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnak, [112.(2)] & a nyugdíjbiztosítási szerv igazolásának megkérése a cég biztosítottjai adatainak átadásáról: az erről szóló igazolást az ügyvéd a törlési kérelem keretében benyújtja a Cégbíróságnak

3. VÉGELSZÁMOLÁS BEFEJEZÉSE (ÜGYVÉDI ELŐKÉSZÍTÉS)

A) A legfőbb szerv határozata:
- A fentiek jóváhagyásáról [111.(3)]
- A vagyonfelosztásról, s a felosztott vagyon kiadásának időpontjáról [112.(3)] Megjegyzés: a végelszámolást addig nem lehet befejezni, amíg a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek. [112.(5)]
- A cég teljes működési iratanyagának elhelyezéséről, őrzéséről
- A végelszámoló felmentéséről, díjazásáról, költségeiről
- A cég jogutód nélküli megszűnésének kimondásáról (azzal, hogy a cég ténylegesen a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg) [62.(4)]

B) Végelszámolásnak a cég megszűnése nélküli befejezésekor:
A legfőbb szerv határoz:
-           a végelszámolás befejezéséről,
-           a tevékenység továbbfolytatásáról,
-           a végelszámoló felmentéséről és
-           az új vezető tisztségviselő(k) megválasztásáról)

C) További végelszámolói nyilatkozatok:
- engedményezés és tartozásátvállalás
- bírósági, hatósági eljárás
- iratanyag elhelyezését ügyvezető, más vállalja
- kötelezettségvállalás a vagyonfelosztás végrehajtásáról

D) A törlési kérelem és mellékletei benyújtása a cégbírósághoz

E) A végelszámoló gondoskodik a vagyonfelosztás végrehajtásáról, DE csak a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalát követően